נא להמתין...

הרשות השופטת - שיעורים ראשון ושני מותאמים להוראה בכיתות מב"ר

|

דנה שטרקמן

|
צפיות: 5212
|
דרוג  (0)

הרשות השופטת- שיעורים ראשון ושני מותאמים להוראה בכיתות מב"ר כולל שאלות אתגר ותרגול. בנושאים: אי התלות, ויכוח על מינוי שופטים.

מטרות הוראה - הרשות השופטת: בתי המשפט

1.התלמידים יבינו את החשיבות של היות הרשות השופטת רשות עצמאית ובלתי תלויה ביתר רשויות השלטון, לקיום שלטון החוק ולמִנהל תקין במדינה דמוקרטית.

2. התלמידים יבינו את תפקידו של חוק יסודות המשפט במערכת המשפט הישראלית כאשר יש חֶסֶר (לַקוּנָה) בחקיקה.

3. התלמידים יבחנו את הכללים המבטיחים את עצמאותה של הרשות השופטת.

4. . התלמידים יבינו שכל מערכת משפטית במדינה דמוקרטית מתבססת על עקרונות ועל ערכים שהחברה קובעת, ובישראל היא מתבססת על ערכים יהודיים ודמוקרטיים ככתוב בהכרזת העצמאות.

5. התלמידים יבינו שהמערכת המשפטית בישראל, כמו בכל מדינה דמוקרטית, פועלת על פי חוק המבטא את ערכיה של המדינה.

6. התלמידים יבינו את מהות הוויכוח ציבורי בנושא "בחירת שופטים", ידונו בטיעונים המושמעים בוויכוח זה ויגבשו עמדה מנומקת.

 

הרשות השופטת

(כולל: מקורות המשפט בישראל, אי-תלותה של הרשות השופטת, דרכי מינוי השופטים, מערכת המשפט בישראל: סוגי משפט, מבנה, בג"צ[1], חקיקה שיפוטית[2]).

מתוך תוכנית הלימודים עדכון לתשע"א

הרשות השופטת היא אחת משלושת רשויות השלטון בישראל.

חיבור לידע קודם: עקרון הפרדת הרשויות ומימושו בישראל, רשות מחוקקת, מבצעת. חוקי יסוד.

שאלת אתגר: מהי הרשות השופטת? מה היא כוללת?

תשובה: הרשות כוללת את בתי המשפט לסוגיהם השונים וכל המערכת המפעילה אותם.

שאלת אתגר: מדוע חשוב שרשות זו תהיה בלתי תלויה ברשויות אחרות? אילו רשויות?

הרשות השופטת היא רשות בלתי תלויה בשתי רשויות השלטון הכנסת והממשלה.

אי תלותה של הרשות השופטת בשתי רשויות השלטון היא חלק בלתי נפרד מעקרון הפרדת הרשויות ועקרון הגבלת השלטון.

מטלה: העתק למחברתך את ההגדרות של עקרונות אלו.

חשיבות אי התלות של הרשות השופטת

1. ללא הבטחת אי התלות לא תוכל הרשות השופטת להבטיח צדק, שוויון, שמירת שלטון החוק וקיום משפט הוגן ומנהל תקין.

שאלת אתגר: מדוע עצמאותה של הרשות השופטת מבטיחה צדק (צדק הוא מונח המייצג פעולה או שיפוט המתבצע על פי אמות מידה של יושר, אמת, הגיון או כשרות מוסרית. מתוך ויקיפדיה), שוויון (שמירה על זכויות שוות בלי הבדל דת גזע ומין), שמירת שלטון החוק (אכיפת החוק באופן שוויוני על כולם אזרחים ורשויות השלטון) ומשפט הוגן (הזכות של אדם שמשפטו יתנהל בהתאם לחוק וזכויותיו לא ייפגעו מעבר לנדרש)

תשובה: מניעת מעורבותה של הרשות המחוקקת משמעותה שלא תוכל לשנות חוקים כדי להשפיע על המשפט מבטיחה משפט המבוסס על חוקים ראויים ובכך לשמירה על שלטון החוק וקיומו של משפט הוגן. מניעת מעורבותה של הרשות המבצעת שבידה כח שלטוני רב, מונע מרשות זו להיות מעורבת בהליכי משפט ובהכרעות משפטיות, בכך מובטח משפט צדק לנאשמים כי השופטים לא יחששו לקבל החלטות וכן מבטיח יישום שוויוני של החוק כלפי כל האזרחים בלי קשר למעורבותם בשלטון.

- עצמאותה של הרשות השופטת חשובה ליצירת אמון של הציבור באובייקטיביות, ניטרליות ובהוגנות של התהליך המשפטי.

שאלות אתגר:

א. מדוע חשוב שהציבור ייתן אמון במערכת המשפט?

ב. מהן אובייקטיביות וניטרליות והוגנות? (על השופטים מוטלת האחריות לשפוט לפי החוק בלבד ללא קשר למעמדו, כוחו, וקשריו של האדם עם השלטון והרשויות האחרות).

ג. מדוע חשובה אי תלותה של הרשות השופטת?

- הרשות השופטת פועלת מכוח חוק יסוד: השפיטה הוא חוק יסוד העוסק במערכת בתי המשפט בישראל.

מטלה: כבר למדתם על חוקי יסוד. העתיקו למחברתכם את חוק יסוד השפיטה. מדוע חשוב שהרשות השופטת תפעל מכוח חוק יסוד?

שאלת אתגר: כיצד מתבטאת אי התלות של הרשות השופטת?

ביטוי אי התלות של הרשות השופטת לפי חוק זה:

1. ריסון הרשות המחוקקת: הכנסת אינה יכולה לבטל פסק דין שהתקבל בבית המשפט, אם הכנסת משנה חוק השינוי יהיה תקף רק לפסיקות בעתיד.

2. עקרון הסוביודיצה: איסור עיסוק ופרסום בציבור בנושא הנדון בבית המשפט. המטרה למנוע השפעה ולחץ מצד התקשורת ודעת הקהל הציבורית על פסיקת השופטים.

3. אי תלות אישית- מינוי שופטים, נעשה על ידי וועדה המורכבת מרוב של הרשות השופטת: מתוך 9 חברי הוועדה, שלושה הם נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים ושני עורכי דין. שני נציגים הם מהרשות המבצעת ושניים מהרשות המחוקקת.

4. תנאי העסקתם של השופטים: שכר השופטים נקבע על ידי ועדת הכנסת ובלתי תלוי בממשלה, השכר הוא גבוה יחסית. תקופת כהונתם של השופטים מובטחת עד גיל פרישה והם בלתי תלויים בשלטון, חסינות: השופטים מוגנים בפני תביעות בשל הוצאת לשון הרע.

הויכוח הציבורי בנושא "בחירת שופטים":

סוגיה ראשונה: מהו הרכב הוועדה למינוי שופטים הראוי?

טענה א' : יש לצמצם את משקלו של הגורם הפוליטי (חברי כנסת ושרים) בוועדה ולהגדיל את מספר המומחים לענייני משפט

נימוק ראשון: הוועדה צריכה לשקף מומחיות ומקצועיות של השופטים כדי לאפשר מינויים מקצועיים של שופטים שישפטו בהוגנות, מקצועיות ואובייקטיביות וישמרו על עקרון הגבלת השלטון.

נימוק שני: הוועדה צריכה לשקף את אי התלות של הרשות השופטת בשאר רשויות השלטון, בהגדלת משקל החלק המקצועי בוועדה תישמר אי התלות של הרשות השופטת בשאר רשויות השלטון


טענה ב'
: יש להגדיל את משקלו של הגורם הפוליטי ( חברי כנסת ושרים)בוועדה

נימוק ראשון: עקרון שלטון העם בא לידי ביטוי בהגדלת מספרם של חברי הכנסת והשפעתם בוועדה על מינוי שופטים, בכך ניתן8 ביטוי גדול יותר למשקלם של נציגי העם בוועדה.

נימוק שני: מימוש עקרון הפלורליזם, הגדלת מספרם של חברי הכנסת ושרי הממשלה בוועדה יגרום להגדלת כוחן של סיעות שונות המייצגות אינטרסים שונים של העם.


סוגיה שנייה: מהו הרכב השופטים הראוי בבית המשפט העליון?

טענה א': מינוי שופטי בית המשפט העליון צריך לשקף את ההרכב של החברה הישראלית.

נימוק ראשון: בית המשפט צריך לייצג את הרכב החברה הישראלית לפי עקרון הייצוגיות ובכך יתחזק מעמדו של בית המשפט העליון בעיני הציבור.

נימוק שני: מינוי שופטי בית המשפט העליון צריך לייצג דעות שונות ואינטרסים שונים לפי עקרון הפלורליזם היות ובית המשפט נדרש לעיתים קרובות להכריע בסוגיות פוליטיות.


טענה ב'
: בית המשפט אינו בית נבחרים וצריכים להיות בו שופטים בעלי שיעור קומה וכישורים מתאימים

נימוק ראשון: מינוי שופטים לפי כישוריהם יבטיח פעולה תקינה של הרשות השופטת והחלטות של השופטים ייעשו מתוך שיקולים מקצועיים בלבד.

נימוק שני: הפיכת בית המשפט למקום שבו יתמנו שופטים מטעמים פוליטיים ולא רק מקצועיים יגרום לפוליטיזציה של בתי המשפט, וייפגע עקרון אי תלותה של הרשות השופטת ברשויות האחרות.

שאלות:

לפניך שתי שאלות עמדה הקשורות בסוגית מינוי שופטים בישראל, בחר סוגיה אחת.

1. "יש הטוענים כי יש לצמצם את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה למינוי שופטים ויש המתנגדים לגישה זו"

2. "יש הטוענים כי בית המשפט העליון צריך לשקף את החברה הישראלית ויש המתנגדים לגישה זו".

מלא את הטבלה הבאה:

 

מהי הסוגיה הנדונה בשאלה?

טענה

טענה

נימוק ראשון

נימוק ראשון

נימוק שני

נימוק שני


הצג את עמדתך, ציין את המושגים באזרחות שתשתמש בהם בתשובתך. בנוסף, הצג שני נימוקים המבססים את עמדתך.

 
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים