נא להמתין...

הרשות המבצעת הממשלה שיעור ראשון מותאם להוראה בכיתות מב"ר

|

דנה שטרקמן

|
צפיות: 5549
|
דרוג  (0)

הרשות המבצעת הממשלה שיעור ראשון מותאם להוראה בכיתות מב"ר

שיעור ראשון הרשות המבצעת: מטרות הוראה

-התלמידים יבינו שהמושג רשות מבצעת כולל סמכויות ותפקידים רבים של הממשלה מכוח היותה רשות עצמאית, ולא רק מכוח היותה רשות המבצעת חוקים שהתקבלו בכנסת.

-התלמידים יבינו שבפעולת הרשות המבצעת יש ביטוי לעקרונות דמוקרטיים.

מושגים מהותיים-מרכזיים:

ממשלה קואליציונית, סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, תקנה, חקיקת משנה, תקנות

לשעת חירום, תקנות הגנה, אינטרס ציבורי.

לתשומת לבכם:

• חשוב לשלב בנושאי הלימוד את הסעיפים הרלוונטיים בחוק יסוד: הממשלה למטרות הנ"ל.

• חשוב להראות כיצד הסמכויות והתפקידים של הרשות המבצעת מבטאים עקרונות דמוקרטיים, ובמקביל לבדוק באיזו מידה הפעולות השונות של הרשות המבצעת מתבצעות בהתאם לעקרונות הדמוקרטיה, המִנהל התקין וטובת הציבור.

 

 

עיקרי התוכן להוראת הנושא

הממשלה היא הרשות המבצעת של מדינת ישראל. חוק יסוד הממשלה קובע כי הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה.

שאלת אתגר: מהי הממשלה?

הממשלה היא גוף שלטוני המורכב משרים- דרג מקבלי ההחלטות - ומפקידים בדרגות שונות שהם הדרג המנהלי המבצע את ההחלטות. בישראל השרים הם לרוב חברי כנסת, לפי חוק יסוד הממשלה על מחצית משרי הממשלה להיות חברי כנסת.

תקציר חוק-יסוד: הממשלה (בגרסתו החדשה)

חוק-יסוד: הממשלה (בגרסתו החדשה) התקבל ב-7 במרס 2001 - י"ב באדר התשס"א, על-ידי הכנסת החמש-עשרה. הגרסה החדשה נכנסה לתוקף לקראת הבחירות לכנסת ה- 16. החוק קובע "שהממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה" "והיא מורכבת מראש הממשלה ומשרים". [מתוך ההגדרה מודגשת ההפרדה בין הרשות המחוקקת, הקובעת את סדרי השלטון והחוקים במדינה, ובין הרשות המבצעת הפועלת על פי אותם סדרים וחוקים].

הממשלה מורכבת משלושה גופים:

1. ראש הממשלה המנהל את פעולותיה ואחראי לפעילותה, מקבל החלטות יחד עם הממשלה ואחראי על ביצוע החלטות חוקי הכנסת.

2. השרים וסגניהם המופקדים כל אחד על משרד משלו, הם מקבלים החלטות ומבצעים החלטות של הכנסת ושל הממשלה.

3. הדרג הפקידותי מנהלי: מנכלי המשרדים והפקידים המפעילים את המשרדים הם מבצעים את החלטות השרים ומעבירים לשרים מידע על התנהלות המשרד.

שאלות אתגר: מהי רשות מבצעת? האם רק מבצעת? מהי מבצעת?

הממשלה מבצעת את החלטות וחוקי הכנסת אבל יש לה גם סמכויות של החלטה על מדיניות.

תפקידי וסמכויות הממשלה:

הממשלה היא רשות עצמאית, קובעת מדיניות ומחליטה החלטות.

בסמכותה של הממשלה להחליט על יציאה למלחמה, על חתימה על הסכמי שלום, ועל ניהול מדיניות כלכלית חברתית.

הממשלה מחויבת לפעול על פי חוק, לטובת הציבור ואחראית כלפי ציבור האזרחים שהם הגוף הריבון במדינה.

שאלת אתגר: במה שונה חקיקת משנה מחקיקה ראשית? מדוע הממשלה מחוקקת חקיקת משנה?

חקיקת משנה

כדי שאפשר יהיה לבצע את החוקים שחוקקה הכנסת מוסמכים שרי הממשלה לתקן תקנות המפרטות את החוק. תקנות אלו נקראות חקיקת משנה. תקנות אלו לא יעמדו בסתירה לחקיקה הראשית של הכנסת.

 

השוואה בין חקיקה ראשית לחקיקת משנה

קריטריונים

חקיקה ראשית

חקיקת משנה

מי מחוקק?

הכנסת בהליך החקיקה

שרי הממשלה

חוק או תקנה?

חוקים וחוקי יסוד

תקנות, צווים וחוקי עזר

תוכן החוקים

בכל הנושאים

מפרטים ומוציאים לפועל את החקיקה הראשית

הגבלות על החקיקה

תוכן דמוקרטי, חוקים ראויים,

שלא יסתרו את החקיקה הראשית

 

תקנה – הגדרה - הוראות לביצוע החוק. הן מפרשות ומבארות נושאים שהחוק לא ירד לפרטים שלהם. על תקנות המשנה מוטלת הגבלה: יש להבטיח שהן לא יעמדו בסתירה לחקיקה ראשית שהתקבלה ע"י הכנסת.

חוקי עזר – חוקים הנקבעים ע"י רשות מקומית

שאלה: הצג שני הבדלים בין חקיקה ראשית לחקיקת משנה.

שאלת אתגר: מהי סמכות שיורית? מדוע ניתנה סמכות זו לממשלה?

לממשלה סמכות שיורית: "הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת" (מתוך חוק יסוד הממשלה)

הממשלה פועלת לפי עקרונות דמוקרטיים- השלם את העקרונות:

1. הממשלה פועלת מכוח חוק יסוד הממשלה עודכן בשנת 2000, וכן אחראית על חקיקת משנה ומכאן שהיא מיישמת את עקרון שלטון החוק.

2. רוב שרי הממשלה הם גם חברי כנסת שנבחרו על ידי הציבור, העם הריבון בבחירות דמוקרטיות ובכך מיושם עקרון שלטון העם.

3. הממשלה אחראית על פעולותיה בפני הכנסת והציבור ובכך בא לידי ביטוי עקרון הגבלת השלטון.

4. ההחלטות בממשלה מתקבלות לפי החלטת רוב ובכך מיושם עקרון הכרעת הרוב.

שאלות לתרגול:

1. הצג שניים מתפקידיה של הממשלה בישראל.

2. הסבר מהי חקיקת משנה.

3. הצג שני עקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בפעולותיה של הרשות המחוקקת.

 
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים